Bài toán cực trị có tham số đối với các hàm số cơ bản