#Cam_On_2023 .popup-close { display: block !important; }

Tổng hợp dao dộng, dao động tắt dần