Công suất, biện luận công suất cực đại, cộng hưởng, cuộn dây không thuần cảm